Stichting Jakop Ahlbom Company is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Steun aan ons gezelschap kan hierdoor fiscale voordelen opleveren. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting Jakop Ahlbom Company is dat 81235139.

Om onze dromen te verwezenlijken hebben we uw hulp nodig. Uw bijdrage maakt het verschil en helpt ons het onmogelijke te blijven doen voor onze Nederlandse én internationale fans.

Directie

De directie bestaat uit twee leden die statutair bevoegd zijn en gezamenlijk eindverantwoordelijkheid dragen: Jakop Ahlbom (voorzitter) en Marc Pil.

Raad van Toezicht

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  • Els Iping (voorzitter)
  • Mohamed Aadroun (penningmeester)
  • Robbert Klaver
  • Michiel Nannen

De RvT staat open voor sollicitaties ter versterking van de gelederen. Bekijk hier de functieomschrijving.

Beloningsbeleid

Wij onderschrijven de Fair Practice Code.

Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. Bekijk hier het RvT-reglement.

De werknemers van Jakop Ahlbom Company vallen onder de CAO Toneel en Dans.

Jaarverslagen en beleidsplan