Stichting Jakop Ahlbom Company is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Steun aan ons gezelschap kan hierdoor fiscale voordelen opleveren. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting Jakop Ahlbom Company is dat 81235139.

Om onze dromen te verwezenlijken hebben we uw hulp nodig. Uw bijdrage maakt het verschil en helpt ons het onmogelijke te blijven doen voor onze Nederlandse én internationale fans.

Directie

De directie (tevens bestuur) bestaat uit twee leden die statutair bevoegd zijn en gezamenlijk eindverantwoordelijkheid dragen: Jakop Ahlbom (voorzitter) en Marc Pil.

Raad van Toezicht

De stichting werkt volgens de Governance Code Cultuur

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  • Stephan Alspeer (voorzitter)
  • Mohamed Aadroun (penningmeester)
  • Melle Daamen
  • Marloes Vogel

De stichting ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Jakop Ahlbom Company heeft een ANBI-status, waardoor schenken aan het gezelschap fiscale voordelen heeft.

Beloningsbeleid

Wij onderschrijven de Fair Practice Code.

Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directieleden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. Bekijk hier het RvT-reglement en lees hier het toezichtplan waarin de RvT toelicht wat perspectief en werkwijze van het toezicht zijn.

De werknemers van Jakop Ahlbom Company vallen onder de CAO Toneel en Dans voor werknemers en freelancers.

Werkomgeving

Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie. Ons beleidsplan 2021-2024 bevat een actieplan D+I.

Jakop Ahlbom Company streeft naar een veilige en gezonde leef- en werkomgeving, die gekenmerkt wordt door een goede sfeer en een open manier van communiceren. Wij hanteren een eigen ‘code of conduct’. Bij ongewenst gedrag kunnen medewerkers contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon via mores.online.

Jaarverslagen en beleidsplan

Hieronder staan ons beleidsplan (2021-2024) en ons meest recente jaarverslag.